Ilgalaikio turto modulis skirtas įmonės pagrindinėms priemonėms apskaityti, turto nusidėvėjimo apskaičiavimui bei kitoms reikalingoms operacijoms su ilgalaikiu turtu atlikti.

Ilgalaikio turto funkcijos:

Turto kortelės
Turto grupės
Ekploatacijos pradžios ir pabaigos
Ekploatacijos sustabdymai ir atnaujinimai
Įsigyjimo savikainos keitimai
Naudingo tarnavimo laiko keitimai
Sukaupto nusidevėjimo keitimai
Kaštų centro keitimai
Turto suvestinės ir ataskaitos
Ekploatacijos įvedimo, sustabdymo, likvidavimo aktai
Pelno/nuostolio ataskaitos

Turto grupės ir turto kortelės

Įdiegus programinę įrangą, automatiškai užkraunamos standartinės turto grupės. Turto kortelėse reikia aprašyti pagrindines priemones ir priskirti jas turto grupėms, bei nurodyti finansines sąskaitas, į kurias bus įrašoma turto savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir sąnaudų duomenys.

Ekploatacijos pradžia, pabaiga, sustabdymai ir atnaujinimai

Ilgalaikio turto eksploatacijos pradžią programoje įrašome atskiru įrašu. Jame nurodome eksploatacijos pradžios datą, turto kortelę, įsigijimo savikainą, likvidacinę vertę, bei naudingo tarnavimo laiką. Atsiradus poreikiu sustabdyti ar vėl atnaujinti ilgalaikio turto eksploatavimą, taip pat galime padaryti atskirais įrašais. Atliekant visas šias operacijas yra galimybė atsispausdinti įvedimo į eksploataciją, sustabdymo ar nurašymo aktus. Remiantis šiais duomenimis, programa gale mėnesio, uždarant didžiosios knygos modulį, automatiškai paskaičiuos nusidėvėsimą ir įrašys į reikiamas buhalterines sąskaitas.

Įsigyjimo savikainos keitimas, naudingo tarnavimo laiko keitimas

Pasikeitus ilgalaikio turto sąlygoms, t.y. pagerinat ar pabloginant jo būklė, reikalingos ir operacijos keičiančios turto savikainą. Tai atliekama per operaciją “Įsigyjimo savikainos keitimas” įrašant savikainos pokytį. Lygiai tokiu pačiu būdu galime pakeisti ir naudingo tarnavimo laiko keitimą atskiru įrašu, įrašant pasikeitimo pokytį, prailginant ar sutrumpinant ilgalaikio turto tarnavimo laiką.

Kaštų centro keitimas

Kadangi visose programos operacijose kuriose apskaitome sąnaudas arba pajamas, turime galimybe jas priskirti darbuotojui, skyriui ar projektui, taip ir ilgaklaikio turto atveju, perduodant turtą, tolimesnes nusidevėjimo sąnaudas turime priskirti kitam kaštų centrui. Tai atliekama kaštų centro keitimo operacijose, nurodant nuo kurios datos turtas buvo perkeltas. Analizuojant pelningumus, programa atsižvlegs į šiuos įrašus ir paskirstys nusidevėjimo sąnaudų dalis, taip kaip nurodyta operacijose.

Pradinių turto likučių įkėlimas

Jeigu programa pradedame naudotis ne nuo įmonės įkūrimo pradžios, dalis įmonės ilgalaikio turto jau bus įvesta į eksploataciją ir jam bus pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas. Pradėjus dirbti su Optimum yra galimybė detalizuoti pradinius likučius, įvedant ne tik likutinę vertę, bet ir visą informaciją apie turtą, t.y. įsigyjimo savikainą ir nusidevėjimo dalį. Programa, atsižvelgdama į pradinio balanso duomenis ir pradinius įrašus, toliau tęs nusidėvėjimo skaičiavimą. Taip išvengsite ilgalaikio turto perskaičiavimų ir papildomų operacijų, kurios dažniausiai reikalingos keičiant apskaitos sistemą.

Pagrindiniai privalumai, kuriuos gaunate su OPTIMUM

  • Patogus pirminių likučių įkėlimas ir jų detalizavimas
  • Automatinis nusidevėjimo paskaičiavimas
  • Nusidevėjimo sustabdymo, atnaujinimo, pabaigos operacijos
  • Reikalingų aktų formos, įvedant, nurašant ar stabdant ilgalaikio turto ekploatacijas
  • Naudingo tarnavimo laiko, savikainos keitimo galimybės
  • Pelningumo parametrų valdymas keičiantis turto priklausomybei
  • Individualios turto kortelių korespondencijos.
  • Didžiosios knygos ir ilgalaikio turto operacijų kontrolė